Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคนิคในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของคุณ ภายใต้แบรนด์/บริษัท/ธุรกิจ (Brand/Company/Business)ความน่าเชื่อถือ ถือ เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าเราจะเป็น เพียง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ(Freelance) เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ (Business Owner) เราต่างเข้าใจดีว่า ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์มีความสำคัญมาก

โดยเฉพาะหากคุณใช้อีเมล์ (Email) ในการติดต่อธุรกิจเป็นหลัก ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อของคุณ เค้าเหล่านั้นจะเชื่อได้อย่างไรว่าบริษัทของคุณมีตัวตนอยู่จริง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้าของคุณจะเกิดข้อสงสัย
และลูกค้าจะรู้สึกว่าบริษัทหรือ Brand ของคุณมีความมั่นคงได้อย่างไรหากคุณยังใช้( Free Email) ในการติดต่อธุรกิจ เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าตัวคุณเอง หรือ ลูกค้าของคุณ ต่างต้องการซื้อของจากบริษัท หรือ หน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงิน แล้วลูกค้าจะมีความรู้สึกอย่างไรหาก ชื่ออีเมล์(Email) ที่เป็นของฟรีไปปรากฏต่อลูกค้า

ใช้งานอีเมล์ภายใต้ชื่อบริษัท/องค์กร/ธุรกิจ/โดเมน  (Email @yourbrand.com)
การใช้ Email@youbrand.com  เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อ Brand/บริษัท/องค์กร ของท่านโดยเฉพาะในต่างประเทศผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมักใช้ Email@youbrand.com  ตัวเองในการติดต่อกับลูกค้า โดยเฉพาะในประเทศญีปุน, สหรัฐอเมริกา, ออสเตเลีย, สิงคโปร์ เป็นต้น

นอกจากจะใช้เงินเพียงไม่กี่บาทต่อปี แต่กลับได้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าของคุณ(Brandding)  เพราะลูกค้าของคุณต้องมั่นใจว่าคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริง เพราะชื่ออีเมล์ (Email) ยังแสดงเป็น @ชื่อบริษัทของคุณ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการติดตั้ง การขอใช้งานมา กับบริษัทผู้ให้บริการโดยเฉพาะ ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถทำได้ ดังนั้น คุณควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะปัจจุบันธุรกิจทั้งหมดล้วนติดต่อผ่านทางอีเมล์


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น