Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

DNS : ความแตกต่างระหว่าง A Record และ CNAME Record

คือการตั้งค่าให้ตัว Domain มีค่าเท่ากับ IP โดยเมื่อม่ีการเข้า Hostname ระบบจะส่งไปยังปลายทางของ IP ที่ตั้งค่าไว้

เช่น A Record = Domain.com ตั้งค่าเป็น IP : 11.22.33.4
เมื่อมีการเข้า Hostname.com Server DNS จะชี้ไปเข้ายัง IP : 11.22.33.4 ทันที
คือ การตั้งชื่อเล่นให้กับ Domain นั่นเอง เช่น mail.test.co.th, webmail.company.com
ซึ่งโดยปกติแล้ว Cname มักจะใช้ในการสร้าง Subdomain เมื่อเราตั้งค่าใน DNS Zone แล้ว ก็ต้องตั้งค่าปลายทางว่าจะให้ชี้ค่า Cname ดังกล่าวไปที่ Host ตัวใด ซึ่ง Host ในที่นี้ก็ต้องเป็นชื่อเล่นเช่นกัน เช่น mailtl.maildee.com จะไม่สามารถชี้ค่าเป็น IP Address ได้

สรุป 


A Record  และ Cname จะต่างกันโดยการกำหนดการชี้ค่า ระหว่าง ชี้ไปยัง IP และ ชี้ไปยัง ชื่อเล่นที่กำหนดบทความที่เกี่ยวข้อง    บทความโดย

    บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Mail Server อันดับ 1


    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น