Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ย้ายผู้ดูแลโดเมน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ย้ายผู้ดูแลโดเมน แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การย้ายผู้ดูแลโดเมน .com ทำอย่างไร


การย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

การย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Web/Email hosting ซึ่งในครั้งแรกที่เราใช้งาน ผู้ให้บริการมักจะจดทะเบียนโดเมนมาให้เราอยู่แล้ว เมื่อเรายกเลิกบริการต่าง ๆ ไป โดยที่ไม่ได้ย้ายโดเมนเนม อาจจะทำให้เราไม่สามารถรักษาสถานภาพความเป็นเจ้าของโดเมนเนมนี้ไว้ได้ เมื่อถึงวันที่โดเมนเนมหมดอายุ ชื่อโดเมนดังกล่าวก็จะกลายเป็นโดเมนว่าง ซึ่งใครก็มีโอกาสที่จะแย่งชื่อโดเมนเนมดี ๆ ไปจากเราได้

กล่าวถึงขั้นตอนการย้ายโดเมนเนม .com ที่มีความซับซ้อนพอสมควร และจำเป็นที่จะต้อง Contact กับผู้จดทะเบียนโดเมนเนมให้เราตั้งแต่แรกได้ด้วย
เรามาดู Flow ขั้นตอนการ Transfer Domain.com จากภาพนี้ และคำอธิบายใต้ภาพกัน
จากภาพเป็น Flow chart การ Transfer Domain.com ที่ผู้ให้บริการเป็น Whois.com อยู่แล้ว แล้วต้องการย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ที่เป็น Whois เหมือนกัน ก็ให้ดูตาม Flow ที่กล่องที่เขียนว่า 'Whois/RS'
แต่ถ้าจะย้ายไปที่ Reseller อื่น ๆ ก็ให้ไปตาม Flow ที่เขียนว่า 'Other' โดยไล่เรียงจากเส้นสีน้ำเงินเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ต้องการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม .co.th ต้องใช้เอกสารใดบ้าง


การย้ายผู้ดูแล Domain.co.th สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • Domain ต้องจดทะเบียนเกิน 60 วันขึ้นไป จึงจะทำการย้ายได้
  • Domain ที่จะทำการย้าย ต้องยังไม่หมดอายุ และเหลือวันที่จะหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
  • หาบริษัทที่ดูแลโดเมนและโฮส รายใหม่ที่ต้องการใช้บริการ
  • แจ้งความต้องการใช้บริการกับโฮสรายใหม่ และยื่นเอกสารประกอบการย้ายผู้ดูแล Domain จนกว่าจะมีการยืนยันว่าโดเมนของเราถูกย้ายมาที่ผู้ให้บริการรายใหม่แล้ว

ในการจะย้ายผู้ดูแล Domain.co.th จำเป็นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย เนื่องจากเป็นการจดโดเมนในนาม หจก. บจก. บมจ.  โดยเอกสารเหล่านั้นประกอบด้วย

  • หนังสือรับรองนิติบุคคลหน้าแรกโดยต้องมีลายเซ็น ชื่อและตำแหน่งตัวบรรจงของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ชื่อของผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นไปตามข้อที่ 3 ในหนังสือรับรองนิติบุคคล)


  • เอกสารแจ้งการขอเปลี่ยนผู้ดูแล Domain โดยทางบริษัทผู้ให้บริการใหม่จะแนบไฟล์ส่งให้ผู้รับบริการใส่ลายละเอียดหัวกระดาษ ชื่อบริษัท ลายเซ็น ระบุชื่อตำแหน่งตัวบรรจงของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อนำไปแจ้งต่อบริษัทผู้ให้บริการเก่า

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์​ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพดี ราคาประหยัด