Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Calendar iOS แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Calendar iOS แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] Cancel invitation on event

Cancel invitation on event
การยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมจากผู้ใช้อื่นผ่าน มือถือระบบ  iOS

Cancel invitation on event
1. เมื่อมีคำเชิญแจ้งเตือนขึ้นมา แล้วเรากดดูรายละเอียดจะพบว่าด้านล่าง มีประโยคดังนี้
Accept : เข้าร่วม
Maybe : อาจจะเข้าร่วม
Decine : ปฏิเสธเข้าร่วม
ในที่นี้เราต้องการปฏิเสธคำเชิญ ให้เลือกไปที่ Decine ตามภาพ

Cancel invitation on event
2. เมื่อเราเลือกไปที่ Decine แล้วใน Calendar Event จะปรากฏเป็นสีเทา
เพื่อแสดงว่าเราปฏิเสธการเข้าร่วมไปแล้ว
บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS]Create event on calendar
[BusinessCal][iOS]Delete an event on calendar
[BusinessCal][iOS] Invite user to an eventบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร Support 24x7 hrs.

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] Cancel sharing calendar to another

Cancel sharing calendar to another
การยกเลิกการแชร์ปฏิธินในมือถือระบบ iOS
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Cancel sharing calendar to another
2. ไปที่ Edit (แก้ไข)
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
3. เลือก Folder Calendar ที่ต้องการ
Cancel sharing calendar to another
4. เลือกรายชื่อที่ต้องการยกเลิก การ Share
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
5. เลือกไปที่ Stop Sharing
Cancel sharing calendar to another
6. กด Remove เพื่อยืนยันอีกครั้ง
เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถยกเลิกการ การแชร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้ที่ต้องการได้แล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] Delete calendar sub-folder ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] Rename calendar sub-folder ใน iPhone

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุดวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] แชร์โฟลเดอร์ปฏิธินไปยังผู้ใช้อื่น

Share calendar folder to another user
แชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้อื่น ผ่าน iOS
Share calendar folder to another user
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Share calendar folder to another user
2. เลือก Edit (แก้ไข)
Share calendar folder to another user
3. เลือก Folder  Calendar ที่ต้องการ Share
Share calendar folder to another user
4. เลือก Add Person เพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมล
Share calendar folder to another user
5. พิมพ์ชื่ออีเมลลงไป
(หากต้องการแชร์มากกว่า 1 ชื่อให้ใส่เครื่องหมาย ,  ต่อท้ายชื่อ)
Share calendar folder to another user
6. ชื่ออีเมลที่ใส่ลงไปจะปรากฏขึ้นตามภาพ 
เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Done


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุดวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] Rename calendar sub-folder ใน iPhone


Rename calendar sub-folder iOS
วิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทินใน iPhone
Rename calendar sub-folder iOS
1. เข้าไปที่หน้า Calendar แล้วกด Edit


Rename calendar sub-folder ใน iPhone
2. เลือกไปที่ Folder Calender ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อRename calendar sub-folder iOS
3. เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้ทำการแก้ไขชื่อที่ต้องการ แล้ว กด Done

Rename calendar sub-folder iOS
4. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถ เปลี่ยนชื่อ calendar sub-folder ได้แล้วบทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone
BusinessCal App ที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลบริษัท


[BusinessCal][iOS] Delete calendar sub-folder ใน iPhone

Delete calendar sub-folder iOS
ขั้นตอนการลบโฟล์เดอร์ปฏิทินออกจากมือถือ iPhone

Delete calendar sub-folder iOS
1. เลือกไปที่ Calendars (ปฏิทิน)

Delete calendar sub-folder iOS
2. เลือก Edit (แก้ไข)

3. เลือก Folder Calendar ที่ต้องการลบ

Delete calendar sub-folder iOS
4. เลื่อนไปด้านล่างสุด กด Delete Calendar

Delete calendar sub-folder iOS
5. กดยืนยันการลบอีกครั้ง calendar sub-folder ดังกล่าวจะถูกลบออกไปทันทีบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone

create sub folder calendar iOS
การสร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone

create sub folder calendar iOS
1. เมื่อเข้ามาที่ Appication Calendar ให้เข้าไปที่ Calendars

create sub folder calendar iOS
2.  กดเข้าไปที่ Edit เพื่อแก้ไข Folder ของบัญชี Calender ของคุณ

3. เลือก Add Calendar ในหัวข้อบัญชี Calendar ของคุณ

create sub folder calendar iOS
4. ใส่รายละเอียด ชื่อ และ แถบสี ที่ต้องการ เรียบร้อยแล้วกด Done

create sub folder calendar iOS
5. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสร้าง calendar sub-folder เรียบร้อยแล้ว


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar[BusinessCal][iOS] การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Edit Account Settings บน iPhone
 

วิธีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน Calendarในมือถือระบบ iOS

Edit User Setting Calendar iOS
1. เข้าไปที่ ไอคอน Setting (การตั้งค่า)

Edit User Setting Calendar iOS
2. เลือกไปที่ Calendar (ปฏิทิน)
Edit User Setting Calendar iOS
3. เลือกไปที่ Accounts (บัญชี)

Edit User Setting Calendar iOS
4. เลือกไปที่ ชื่อบัญชีที่ต้องการแก้ไข
Edit User Setting Calendar iOS
5. กดไปที่ Account (บัญชี)
Edit User Setting Calendar iOS
6. ด้านบนจะเป็นการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งานที่ต้องการ
                   Sever          : URL ของ Calendar ที่ใช้งาน

                   User Name : ชื่ออีเมล
                   Password    : รหัสผ่าน

                   Description : คำอธิบายเพิ่มเติม
Edit User Setting Calendar iOS
ส่วนด่านล่าง Advanced Setting จะเป็นการแก้ไข Port SSL
Edit User Setting Calendar iOS
7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เลือกไปที่ Done

Edit User Setting Calendar iOS
8. ระบบจะทำการ  Verify ข้อมูล
9. เมื่อข้อมูลถูกต้องทั้งหมด จะเป็นดังภาพ ซึ่งถือว่าการแก้ไขข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar