วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ดูแลโดเมน ac.th มีขั้นตอนอย่างไร

ย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมมาให้ทางเราดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า .ac.th

เนื่องจาก Domain ac.th ผู้ถือครอง หรือเจ้าของโดเมนนั้น คือนิติบุคคลในรูปแบบสถานศึกษา ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล Domain นั้นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย โดยต้องมีเอกสาร 2 ฉบับนี้ในการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

สำหรับการโดเมนเนม ac.th มาให้ทางบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด เป็นผู้ดูแลแทนนั้น สามารถทำเอกสารตามตัวอย่างนี้ได้เลย หรือสามารถขอแบบฟอร์มจากทางบริษัท ฯ ได้ทางอีเมล

แบบฟอร์มเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม ac.thสิ่งที่ต้องแก้ไขจากแบบฟอร์ม

1. ใส่หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน
2. ลงวันที่เอกสาร
3. ระบุชื่อบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม
4. ระบุชื่อโดเมนเนม
5. ประทับตราบริษัทฯ
6. ลายเซ็นพร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
7. ลงชื่อตัวบรรจงของผู้อำนวยการโรงเรียน
8. ระบุตำแหน่งของผู้ลงนาม

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบ

1. หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา (กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ใช้ หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียนแทน

ตัวอย่างหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server สำหรับธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-105-4104
Auto Fax: 02-426-5924