วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วิธีตั้งค่า CRONJOB ใน DA สำหรับเช็ค Force change pass

 - ช่อง command ใช้คำสั่ง

php /home/admin/domains/panel.technologyland.co.th/public_html/testfunction/cronfcp.php

 - ช่อง minute ใส่ 0

- ช่อง Hours ใส่ 1 = 08.00 , 6 = 13.00

วิธีเพิ่ม code force change password สำหรับ WEBMAIL

 สร้างไฟล์ condb.php เพื่อเชื่อม DB


ไฟล์ที่ 1 /var/www/html/index.php

- เพิ่ม code บรรทัด ที่ 48 ในไฟล์ index.php

include('condb.php');

- เพิ่มฟังก์ชั่น getRandomStringShuffle (ใช้สร้าง token) กับ disableuser (ใช้ disable user)

function getRandomStringShuffle($length = 50)
{
    $stringSpace = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $stringLength = strlen($stringSpace);
    $string = str_repeat($stringSpace, ceil($length / $stringLength));
    $shuffledString = str_shuffle($string);
    $randomString = substr($shuffledString, 1, $length);
    return $randomString;
}


function disableuser($user){
    $email = [];
    array_push($email,$user);
    $data = json_encode($email);

    $curl = curl_init("https://panel.technologyland.co.th/api/alertdisable.php");
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

    $headers[] = 'Content-Type: application/*+json';
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
    $response = curl_exec($curl);
    $resultStatus = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($curl);

    
}


- เพิ่ม code ทั้งหมด ไว้หลัง code ในภาพ


 

        $key_session = $obj->getRandomStringShuffle(); // เรียกใช้ฟังก์ชั่น สร้าง Token
        $exp_key_session = date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+5 minutes")); // กำหนดเวลาหมดอายุ 5 นาที
       

        // เช็คสถานะ force change ใน db
        $sql_q = "SELECT token,key_session,expire_key_session,status,policy_pass FROM `tb218_force_change_password` WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass = '1001' LIMIT 1";
        $a = mysqli_query( $connect, $sql_q );
        $result =mysqli_fetch_array($a,MYSQLI_ASSOC);

        // สร้าง url เพื่อใช้สำหรับ redirect ในหน้า force change password
        $url = 'http' . (($_SERVER['HTTPS'] == 'on') ? 's' : '') . '://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];

        // เช็คว่ามี สถานะ force change หรือไม่ ถ้ามีก้อเข้าเงื่อนไข
        if($a->num_rows > 0 && $result['status'] == 'no'){
            $u = array("token"=>$result['token'],"key_session"=>$key_session,"policy"=>$result['policy_pass'],"url" => $url);
            $urlArray = urlencode(base64_encode(json_encode($u)));
            $sql_u = "UPDATE `tb218_force_change_password` SET `key_session` = '$key_session',expire_key_session = '$exp_key_session',session_expired = 'no' WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass = '1001'";
            $b = mysqli_query( $connect, $sql_u );
            $disables = $obj->disableuser($_SESSION['username']);
            $RCMAIL->logout_actions();
            $RCMAIL->kill_session();
            
            header('Location: https://panel.technologyland.co.th/forcechangepass/fchp.php?u='.$urlArray);
            exit();
        } else {
           
            $sql_q = "SELECT token,key_session,expire_key_session,status,policy_pass,date_reset_password FROM `tb218_force_change_password` WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass != '1001' LIMIT 1";
            $a = mysqli_query( $connect, $sql_q );
            $result =mysqli_fetch_array($a,MYSQLI_ASSOC);
            if($a->num_rows > 0){
                $reset_date = strtotime(date($result['date_reset_password']));
                $date_now = strtotime(date('Y-m-d'));
                if($date_now >= $reset_date  ){
                    $u = array("token"=>$result['token'],"key_session"=>$key_session,"policy"=>$result['policy_pass'],"time" => date("Y-m-d H:i:s"),"username" => $_SESSION['username'],"url" => $url);
                    $urlArray = urlencode(base64_encode(json_encode($u)));
                    $sql_u = "UPDATE `tb218_force_change_password` SET `key_session` = '$key_session',expire_key_session = '$exp_key_session',session_expired = 'no' WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass = '".$result['policy_pass']."'";
                    $b = mysqli_query( $connect, $sql_u );
                    $disables = $obj->disableuser($_SESSION['username']);
                    $RCMAIL->logout_actions();
                    $RCMAIL->kill_session();
                    
                    header('Location: https://panel.technologyland.co.th/forcechangepass/fchp.php?u='.$urlArray);
                    exit();
                }
            }
        }

======================================================================

ไฟล์ที่ 2 /var/www/html/skins/larry/templates/login.html

เพิ่มcode ด่านลงในปุ่ม log in 

oncliick="clicklogin()"

เพิ่ม code ด้านล่างใน <form>

id="form-login"

 เพิ่ม script ด้านล่างสุดของ ไฟล์

<script>
function clicklogin(){
  var user = document.getElementById("rcmloginuser").value;
  var pass = document.getElementById("rcmloginpwd").value;
  //           form_login.submit();
  // console.log(val);
 
  const payload_jwt_data_checkpay = {
                user:user,
                pass: pass
            };
     
  // console.log(val);
  const options = {
        method: 'POST',
        headers: {accept: 'application/json', 'content-type': 'application/*+json'},
        body: JSON.stringify(payload_jwt_data_checkpay)
        };
        fetch('https://panel.technologyland.co.th/api/alertactive.php', options)
        .then(response => response.json())
          .then(data => {
        // console.log(data); // แสดงข้อมูล JSON จาก then ข้างบน
       
        var form_login = document.getElementById("form-login");
            form_login.submit();
        
        // document.getElementById("test_checkpay").value = data.payload;
        // console.log(parseJwt(data.payload));
        
        })
        
    
  }

</script>
 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตั้งค่าอีเมล์บนโปรแรกม Outlook สำหรับโดเมน logistplus.co.th

แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 

incoming : private-logistplus.technologyland.co.th

outgoing : private-logistplus.technologyland.co.th
ส่วน port ตั้งค่าดังนี้ครับ

POP : 110
IMAP : 143

SMTP : 587
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วิธีการแก้ไขชื่อโดเมน ในโปรแกรม MS Outlook

 1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน ชื่อโดเมนให้เป็นชื่อโดเมนใหม่ แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขค่า incoming และ outgoing บนโปรแกรม MS Outlook

1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 25.technologyland.co.th แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลควรมีอะไรบ้าง ?

การใช้งาน Email Hosting ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ สมัยนี้นั้น เราสามารถตั้งค่าลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายของเรานั้นใส่ในอีเมลบริษัทของเราได้ แต่ว่าในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลนั้นควรใส่ข้อมูลใดบ้างและมีอะไรบ้างที่ไม่ควรใส่

ข้อมูลที่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมล

  • คำลงท้าย  เช่น Regards เป็นต้น
  • Slogan ของบริษัท (หากมี) 
  • สินค้าที่บริษัทมีขายหรือให้บริการ (หากมี)
  • ชื่อและที่อยู่ของบริษัทที่ใช้สำหรับติดต่อ
  • ข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ เช่น อีเมลบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท และ เว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลที่ไม่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมล

  • รูปภาพ หรือ Logo บริษัท เนื่องจากในการส่งอีเมลนั้นบางอีเมลนั้นอาจไม่อนุญาตให้ส่งไฟล์รูปภาพ หรือ Logo นั้น ๆ จึงทำให้ภาพไม่ขึ้น หรือ ขึ้นเป็นรูปภาพ X ทำให้อีเมลบริษัทนั้นดูไม่เป็น Professional
  • เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว เนื่องจากเป็นอีเมลบริษัท หากใส่เบอร์ส่วนตัวไป อาจทำให้อีเมลบริษัทนั้นดูไม่เป็น Professional

ข้อมูลโดยสรุป

ข้อมูลที่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลนั้น ควรเป็นข้อมูลที่พูดถึงเกี่ยวกับสินค้าและตัวของบริษัท และก็อย่าลืมที่จะต้องมีคำลงท้าย เพื่อแสดงความอ่อนน้อมอยู่ในนั้นด้วย


วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

[Thunderbird]เพิ่มบัญชีอีเมล Type IMAP


1. เข้าไปที่โปแกรม Thunderbird เลือก Account Setting


2. กดที่ Account Setting ตรงแทบซ้ายมือ เลือก Add Mail Account..
3. ใส่ข้อมูล ชื่ออีเมล และรหัสผ่าน ตามภาพ จากนั้นเลือก Configure Manually4. กรอกข้อมูลตามตามรายละเอียดดังนี้
Incoming Server
Protocol : IMAP
Hostname : imap.permarflex.co.th
Port : 143
Connection Security : None
Authentication method : Normal password
Outgoing Server
Protocol : SMTP
Hostname : smtp.permarflex.co.th
Port : 587
Connection Security : None
Authentication method : Normal password

ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกด Done
5. เมื่อมี POPUP ตามภาพขึ้นมา เลือก I Understand the risks แล้วกด Confirm6. กด Finish