วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

วิธีสร้าง API และ JSON สำหรับย้ายข้อมูล

  Section 1: สร้าง Google Service Account


 1. เข้าสู่ระบบ Google Workspace ด้วยสิทธิ์ Super Admin
 2. เปิด Tab ใหม่ และเข้าสู่หน้า Service Accounts
 3. เลือกปุ่ม CREATE PROJECT เพื่อสร้าง Project ขึ้นมา

 4. ใส่ชื่อ Project name และเลือก Organization ให้ถูกต้อง และกด CREATE

 5. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้า Project ที่เราสร้างขึ้น ให้เลือก + CREATE SERVICE ACCOUNT เพื่อสร้าง Service account

 6. ใส่รายละเอียด Service account name และ Service account ID จากนั้นกด CREATE AND CONTINUE และเลือก DONE

 7. จากนั้นระบบจะทำการสร้าง Service account ได้ตามรูป

 8. เลือกเข้าไปยัง Service account ดังกล่าว และคัดลอก Unique ID ไว้ จากนั้นไปที่ Tab KEYS ด้านบน

 9. เมื่อเข้าสู่หน้า KEYS ทำการเลือก ADD KEY > Create new key และเลือก JSON เพื่อสร้าง Key เพื่อใช้สำหรับการย้ายข้อมูล
  จากนั้นจะได้ไฟล์นามสกุล .json เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนในอนาคตถัดไป


Section 2: เปิดใช้งาน API เพื่อใช้งานสำหรับ Project ที่สร้างขึ้น

 1. เข้าสู่หน้า  Developer page for API Library เพื่อเปิดสิทธิ์การเข้าถึง Service ต่างๆ
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า API Library ในกรณีที่มีหลาย Project ใตรวจสอบ Project ให้ถูกต้อง ให้เป็น Project ที่สร้างขึ้นใน Section ที่ 1

 3. ให้ค้นหา Service ต่อไปนี้ และทำการ Enable ให้ครบทุกๆ Service
  • Gmail API
  • Google Calendar API
  • Contacts API
  • Google People API


Section 3: ให้สิทธิ์ Service account เข้าถึง Google Tenant
 1. เข้าสู่หน้า  Google Workspace Admin page
 2. เลือกเมนู Security > API controls > Domain wide delegation > MANAGE DOMAIN WIDE DELEGATION

 3. เลือก Add new และใส่ Client ID ซึ่งเป็นค่า Unique ID ที่ได้จากขั้นตอนการสร้าง Service account
  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าด้านล่างโดย Copy วางทั้งหมดได้เลยในช่อง OAuth scopes
  https://mail.google.com/,https://www.googleapis.com/auth/calendar,https://www.google.com/m8/feeds/,https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing,https://www.googleapis.com/auth/contacts

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วิธีตั้งค่า CRONJOB ใน DA สำหรับเช็ค Force change pass

 - ช่อง command ใช้คำสั่ง

php /home/admin/domains/panel.technologyland.co.th/public_html/testfunction/cronfcp.php

 - ช่อง minute ใส่ 0

- ช่อง Hours ใส่ 1 = 08.00 , 6 = 13.00

วิธีเพิ่ม code force change password สำหรับ WEBMAIL

 สร้างไฟล์ condb.php เพื่อเชื่อม DB


ไฟล์ที่ 1 /var/www/html/index.php

- เพิ่ม code บรรทัด ที่ 48 ในไฟล์ index.php

include('condb.php');

- เพิ่มฟังก์ชั่น getRandomStringShuffle (ใช้สร้าง token) กับ disableuser (ใช้ disable user)

function getRandomStringShuffle($length = 50)
{
    $stringSpace = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $stringLength = strlen($stringSpace);
    $string = str_repeat($stringSpace, ceil($length / $stringLength));
    $shuffledString = str_shuffle($string);
    $randomString = substr($shuffledString, 1, $length);
    return $randomString;
}


function disableuser($user){
    $email = [];
    array_push($email,$user);
    $data = json_encode($email);

    $curl = curl_init("https://panel.technologyland.co.th/api/alertdisable.php");
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

    $headers[] = 'Content-Type: application/*+json';
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
    $response = curl_exec($curl);
    $resultStatus = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($curl);

    
}


- เพิ่ม code ทั้งหมด ไว้หลัง code ในภาพ


 

        $key_session = $obj->getRandomStringShuffle(); // เรียกใช้ฟังก์ชั่น สร้าง Token
        $exp_key_session = date("Y-m-d H:i:s",strtotime("+5 minutes")); // กำหนดเวลาหมดอายุ 5 นาที
       

        // เช็คสถานะ force change ใน db
        $sql_q = "SELECT token,key_session,expire_key_session,status,policy_pass FROM `tb218_force_change_password` WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass = '1001' LIMIT 1";
        $a = mysqli_query( $connect, $sql_q );
        $result =mysqli_fetch_array($a,MYSQLI_ASSOC);

        // สร้าง url เพื่อใช้สำหรับ redirect ในหน้า force change password
        $url = 'http' . (($_SERVER['HTTPS'] == 'on') ? 's' : '') . '://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];

        // เช็คว่ามี สถานะ force change หรือไม่ ถ้ามีก้อเข้าเงื่อนไข
        if($a->num_rows > 0 && $result['status'] == 'no'){
            $u = array("token"=>$result['token'],"key_session"=>$key_session,"policy"=>$result['policy_pass'],"url" => $url);
            $urlArray = urlencode(base64_encode(json_encode($u)));
            $sql_u = "UPDATE `tb218_force_change_password` SET `key_session` = '$key_session',expire_key_session = '$exp_key_session',session_expired = 'no' WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass = '1001'";
            $b = mysqli_query( $connect, $sql_u );
            $disables = $obj->disableuser($_SESSION['username']);
            $RCMAIL->logout_actions();
            $RCMAIL->kill_session();
            
            header('Location: https://panel.technologyland.co.th/forcechangepass/fchp.php?u='.$urlArray);
            exit();
        } else {
           
            $sql_q = "SELECT token,key_session,expire_key_session,status,policy_pass,date_reset_password FROM `tb218_force_change_password` WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass != '1001' LIMIT 1";
            $a = mysqli_query( $connect, $sql_q );
            $result =mysqli_fetch_array($a,MYSQLI_ASSOC);
            if($a->num_rows > 0){
                $reset_date = strtotime(date($result['date_reset_password']));
                $date_now = strtotime(date('Y-m-d'));
                if($date_now >= $reset_date  ){
                    $u = array("token"=>$result['token'],"key_session"=>$key_session,"policy"=>$result['policy_pass'],"time" => date("Y-m-d H:i:s"),"username" => $_SESSION['username'],"url" => $url);
                    $urlArray = urlencode(base64_encode(json_encode($u)));
                    $sql_u = "UPDATE `tb218_force_change_password` SET `key_session` = '$key_session',expire_key_session = '$exp_key_session',session_expired = 'no' WHERE user_name like '".$_SESSION['username']."' AND policy_pass = '".$result['policy_pass']."'";
                    $b = mysqli_query( $connect, $sql_u );
                    $disables = $obj->disableuser($_SESSION['username']);
                    $RCMAIL->logout_actions();
                    $RCMAIL->kill_session();
                    
                    header('Location: https://panel.technologyland.co.th/forcechangepass/fchp.php?u='.$urlArray);
                    exit();
                }
            }
        }

======================================================================

ไฟล์ที่ 2 /var/www/html/skins/larry/templates/login.html

เพิ่มcode ด่านลงในปุ่ม log in 

oncliick="clicklogin()"

เพิ่ม code ด้านล่างใน <form>

id="form-login"

 เพิ่ม script ด้านล่างสุดของ ไฟล์

<script>
function clicklogin(){
  var user = document.getElementById("rcmloginuser").value;
  var pass = document.getElementById("rcmloginpwd").value;
  //           form_login.submit();
  // console.log(val);
 
  const payload_jwt_data_checkpay = {
                user:user,
                pass: pass
            };
     
  // console.log(val);
  const options = {
        method: 'POST',
        headers: {accept: 'application/json', 'content-type': 'application/*+json'},
        body: JSON.stringify(payload_jwt_data_checkpay)
        };
        fetch('https://panel.technologyland.co.th/api/alertactive.php', options)
        .then(response => response.json())
          .then(data => {
        // console.log(data); // แสดงข้อมูล JSON จาก then ข้างบน
       
        var form_login = document.getElementById("form-login");
            form_login.submit();
        
        // document.getElementById("test_checkpay").value = data.payload;
        // console.log(parseJwt(data.payload));
        
        })
        
    
  }

</script>
 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตั้งค่าอีเมล์บนโปรแรกม Outlook สำหรับโดเมน logistplus.co.th

แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 

incoming : private-logistplus.technologyland.co.th

outgoing : private-logistplus.technologyland.co.th
ส่วน port ตั้งค่าดังนี้ครับ

POP : 110
IMAP : 143

SMTP : 587
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วิธีการแก้ไขชื่อโดเมน ในโปรแกรม MS Outlook

 1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน ชื่อโดเมนให้เป็นชื่อโดเมนใหม่ แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขค่า incoming และ outgoing บนโปรแกรม MS Outlook

1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 25.technologyland.co.th แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลควรมีอะไรบ้าง ?

การใช้งาน Email Hosting ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ สมัยนี้นั้น เราสามารถตั้งค่าลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายของเรานั้นใส่ในอีเมลบริษัทของเราได้ แต่ว่าในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลนั้นควรใส่ข้อมูลใดบ้างและมีอะไรบ้างที่ไม่ควรใส่

ข้อมูลที่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมล

 • คำลงท้าย  เช่น Regards เป็นต้น
 • Slogan ของบริษัท (หากมี) 
 • สินค้าที่บริษัทมีขายหรือให้บริการ (หากมี)
 • ชื่อและที่อยู่ของบริษัทที่ใช้สำหรับติดต่อ
 • ข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ เช่น อีเมลบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท และ เว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลที่ไม่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมล

 • รูปภาพ หรือ Logo บริษัท เนื่องจากในการส่งอีเมลนั้นบางอีเมลนั้นอาจไม่อนุญาตให้ส่งไฟล์รูปภาพ หรือ Logo นั้น ๆ จึงทำให้ภาพไม่ขึ้น หรือ ขึ้นเป็นรูปภาพ X ทำให้อีเมลบริษัทนั้นดูไม่เป็น Professional
 • เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว เนื่องจากเป็นอีเมลบริษัท หากใส่เบอร์ส่วนตัวไป อาจทำให้อีเมลบริษัทนั้นดูไม่เป็น Professional

ข้อมูลโดยสรุป

ข้อมูลที่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลนั้น ควรเป็นข้อมูลที่พูดถึงเกี่ยวกับสินค้าและตัวของบริษัท และก็อย่าลืมที่จะต้องมีคำลงท้าย เพื่อแสดงความอ่อนน้อมอยู่ในนั้นด้วย