วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีการตั้ง Auto Reply บนหน้าเว็บเมล์

Auto Reply คือการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อผู้ส่งทำการส่งข้อความมายังผู้รับที่ตั้งค่า Auto reply ไว้ ผู้ส่งจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ เช่น เมื่อลาหยุดงาน ลาพักร้อน ไปสัมมนาต่างประเทศ (Out of office) เราก็สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้ได้

สามารถตั้ง Auto Reply บนหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้


1. เข้า ปรับตั้งค่าส่วนตัว
2. ไปที่หัวข้อ Vacation
3. ติ๊กถูก เพื่อเปิดระบบ จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการตั้ง Auto Reply ( ภาษาอังกฤษเท่านั้น )
4. กด บันทึก

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีแก้ปัญหาส่ง Email หาผู้อื่นไม่ได้จาก Error Network is unreachable

อาการ

มีปัญหาเรื่องส่ง Email ไปยังปลายที่ไม่ได้โดยเฉพาะปลายทางที่เป็นองค์กร แต่สามารถส่ง Email ไปยัง Free Email @hotmail, @gmail ได้ปกติ แต่เมื่อส่ง Email ไปยังปลายทางที่เป็นองค์กรบางที่จะมี Error ใน Log Error Network is unreachable หรือ อาจจะมี Email ตีกลับไปยัง Sender ด้วย Error ลักษณะดังกล่าวเช่นกัน

สาเหตุ

เกิดจาก Mail Server ของท่านอาจจะทำการเปิดใช้ IPV6 โดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่ได้ตั้งค่าในตัว Software การส่ง Email อย่างถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถสื่อสารไปยัง Mail Server ปลายทางได้ เพราะเมื่อท่านเปิด IPV6 เวลาส่ง Email ผู้รับจะรับด้วย IPV6 แต่โดยปกติแล้วตัว Software จะปิดการสื่อสารด้วย IPV6 อยู่ดังนั้นเมื่อท่านติดต่อไปยัง IPV6 ปลายทางใดๆ จะมีอาการ Error ดังกล่าว


การแก้ไขปัญหา

1.การแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุด หากท่านไม่ได้ใช้งาน IPV6 ควรปิดการใช้งานไป โดนใน Linux ให้ไปที่ Path: etc/sysctl.conf และเพิ่มบรรทัด net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 หลังจากนั้น Reboot เครื่อง
2.เปิดการใช้งาน IPV6 ให้ถูกต้องโดยการตั้งค่าใน OS จะเป็นไปตามดังนี้

Debian, Ubuntu File  /etc/network/interfaces
On CentOS, Fedora File /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
โดยการตั้งค่าแต่ละ File โปรดปรึกษาผู้ให้บริการ Server, Hosting ของท่านซึ่งจะแตกต่างกันไป