วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

[Thunderbird]เพิ่มบัญชีอีเมล Type IMAP


1. เข้าไปที่โปแกรม Thunderbird เลือก Account Setting


2. กดที่ Account Setting ตรงแทบซ้ายมือ เลือก Add Mail Account..
3. ใส่ข้อมูล ชื่ออีเมล และรหัสผ่าน ตามภาพ จากนั้นเลือก Configure Manually4. กรอกข้อมูลตามตามรายละเอียดดังนี้
Incoming Server
Protocol : IMAP
Hostname : imap.permarflex.co.th
Port : 143
Connection Security : None
Authentication method : Normal password
Outgoing Server
Protocol : SMTP
Hostname : smtp.permarflex.co.th
Port : 587
Connection Security : None
Authentication method : Normal password

ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกด Done
5. เมื่อมี POPUP ตามภาพขึ้นมา เลือก I Understand the risks แล้วกด Confirm6. กด Finish