วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ค่าบริการ Email Server สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไหม
ค่าบริการของ Email Server สามารถนำมาใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ โดยถือเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในหมวดของค่าบริการ หัก 3% (ค่าบริการ ในที่นี่หมายถึง ผลงานที่ได้ ไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตา เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ต้องการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม .co.th ต้องใช้เอกสารใดบ้าง


การย้ายผู้ดูแล Domain.co.th สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • Domain ต้องจดทะเบียนเกิน 60 วันขึ้นไป จึงจะทำการย้ายได้
 • Domain ที่จะทำการย้าย ต้องยังไม่หมดอายุ และเหลือวันที่จะหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน
 • หาบริษัทที่ดูแลโดเมนและโฮส รายใหม่ที่ต้องการใช้บริการ
 • แจ้งความต้องการใช้บริการกับโฮสรายใหม่ และยื่นเอกสารประกอบการย้ายผู้ดูแล Domain จนกว่าจะมีการยืนยันว่าโดเมนของเราถูกย้ายมาที่ผู้ให้บริการรายใหม่แล้ว

ในการจะย้ายผู้ดูแล Domain.co.th จำเป็นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย เนื่องจากเป็นการจดโดเมนในนาม หจก. บจก. บมจ.  โดยเอกสารเหล่านั้นประกอบด้วย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลหน้าแรกโดยต้องมีลายเซ็น ชื่อและตำแหน่งตัวบรรจงของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ชื่อของผู้มีอำนาจลงนามต้องเป็นไปตามข้อที่ 3 ในหนังสือรับรองนิติบุคคล)


 • เอกสารแจ้งการขอเปลี่ยนผู้ดูแล Domain โดยทางบริษัทผู้ให้บริการใหม่จะแนบไฟล์ส่งให้ผู้รับบริการใส่ลายละเอียดหัวกระดาษ ชื่อบริษัท ลายเซ็น ระบุชื่อตำแหน่งตัวบรรจงของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท เพื่อนำไปแจ้งต่อบริษัทผู้ให้บริการเก่า

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์​ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพดี ราคาประหยัด

การกรอง Email ที่เป็นไวรัสไปยัง File ที่เป็น .zip ช่วยป้องกันไวรัสได้อย่างไร

          ระบบการกรอง Email ถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อ Mail Server เป็นอย่างมาก เพราะระบบที่มีความสามารถกรอง Email ได้ดี จะช่วยลดจำนวน Junk Mail ที่สร้างความลำคาญให้ผู้ใช้ที่ต้องเสียเวลาในการลบ และสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ Email ของผู้ใช้ได้อย่างมาก

โดย Email ที่เป็นปัญหา Junk Mail ได้แก่

 • Spam Mail คือ การส่งเมลที่เป็นโฆษณาสินค้า และบริการต่าง ๆ ที่เราไม่ได้ต้องการ
 • Chain Mail คือ การส่งเมลที่มีลักษณะเหมือนจดหมายลูกโซ่ มีเนื้อหาทำให้เกิดความเชื่อคล้อยตามที่มีจุดประสงค์ให้ส่งเมลต่อไปให้กับคนรู้จักต่อไปเรื่อย ๆ
 • Bomb Mail คือ การส่งเมลเป็นจำนวนมาก หลักร้อย หลักพันฉบับ ในเวลาเดียวกัน มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ Mail Server เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
 • Hoax mail คือ การส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเกินความจริง หลอกลวงให้ผู้อ่านหลงเชื่อแล้วคิดว่าเนื้อหาที่ได้รับเป็นความจริง มีจุดประสงค์ให้ส่งต่อเมลเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นแพร่กระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว
 • Mail Virus คือ การส่งอีเมลที่มีไฟล์แนบมาเป็น ไวรัส โดยไวรัสสามารถเข้ามาในเครื่องได้เมื่อผู้รับเปิดไฟล์ที่แนบมา
     โดยชนิดของเมลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีอยู่ 1 ชนิด ที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้อย่างมากที่สุด คือ Mail Virus เพราะ ถ้าผู้ใช้ลองเปิดไฟล์ที่แนบมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพียงคลิกไปที่ไฟล์เท่านั้น ไวรัสที่ถูกส่งมาจะเข้าไปแฝงตัวเพื่อสร้างความเสียหาย หรือ จารกรรมข้อมูลทางธุรกรรมต่าง ๆ ไปได้ทันที

     ดังนั้นระบบกรอง Email ที่ดีจะต้องมีฟังก์ชั่นในการกรองไฟล์ที่แนบมากับเมล ซึ่งมักจะไม่ได้แนบไฟล์ที่เป็นไวรัสมาโดยตรง แต่จะทำการบีบอัดไฟล์มาในรูปแบบไฟล์.zipโดยหลักการทำงานของระบบต้องทำการสแกนเข้าไปในไฟล์ .zip ว่าภายในไฟล์เหล่านี้ มีไฟล์ที่ต้องสงสัยที่เป็นไวรัสหรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการตีเมลกลับไป ถ้าไม่มีก็จะให้ผ่านเข้ามาใน Inbox ได้
เอกสารสำหรับใช้ในการจดโดเมน .co.th มีอะไรบ้างหากเราต้องการ อีเมล @domainname.co.th อันดับแรกท่านจะต้องจดทะเบียน Domain ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท หรือ บริษัท (มหาชน) ที่มีที่ตั้งของบริษัทอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย)จึงสามารถจด Domain.co.th ได้

โดยเอกสารที่ใชประกอบการจด Domain.co.th ประกอบด้วย

          -  เอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน ดูได้จากวงกลมสีแดงตามรูป)
      


ส่วนการตั้งชื่อโดเมนนั้น มีหลักการในการใช้ชื่อดังนี้

 • ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้อักษรที่มาจากชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ 
 • ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่      เกิน 63 ตัวอักษร                 
 • ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้อง เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท หรือเป็นตัวย่อก็ได้ ยกตัวอย่าง
  บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดต้องการจดทะเบียนโดเมน ควรใช้ชื่อในภาษาอังกฤษ ว่า technologyland.co.th    หรืออาจจะเป็น tl.co.th ก็ได้เช่นกัน เพราะถือเป็นอักษรย่อของชื่อบริษัท 
 • ไม่สามารถนำคำที่ไม่มีอยู่ในชื่อของบริษัท มาใช้ตั้งโดเมนได้ ยกตัวอย่าง technologyland-           thailand.co.th ชื่อนี้จะไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจาก คำว่า thailand ไม่มีอยู่ในชื่อของบริษัท

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ จัด ทำอีเมล์สำหรับบริษัท.co.th คุณภาพสูง

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอีเมล ก่อนลง Windows OS ใหม่สำหรับเครื่องที่มีอีเมลอยู่ใน MS Outlook อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบประเภทบัญชีว่าเป็น POP3 อยู่หรือไม่
ถ้าหากเป็น IMAP อยู่แล้ว ข้อความพวกนี้จะไม่ได้ถูกสำรองไว้ที่โปรแกรมอยู่ ก็อาจจะสำรองข้อมูลเฉพาะในส่วนของ Contacts เท่านั้น จากนั้นก็ทำการลง OS ใหม่ได้ทันทีเลย

แต่หากประเภทบัญชีเป็น POP3 อยู่ให้ทำการ Backup อีเมล ก่อนที่จะลง OS ใหม่ เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลสำรองไว้เป็นไฟล์ .pst ก่อน จากนั้นก็ Copy ไฟล์ .pst ไปไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Flash drive หรือ External Harddisk ก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมสโฮสติ้งสำหรับบริษัทที่ดีที่สุด

เมื่อ MX หายไป เหตุใดถึงส่ง Email ไปยังโดเมนอื่นไม่ได้


ในหลายครั้งที่ปัญหาส่งอีเมล รับได้บ้าง ส่งออกไม่ได้บ้างเกิดขึ้น ส่งแรกที่ควรพิจารณาก่อนเป็นอันดับต้น ๆ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราปิงเทสไปที่ Mail Server ของเราเองได้หรือไม่
เพื่อให้รู้ว่า Mail Server เรายังทำงานได้ตามปกติ เรายัง Connect ไปที่ Mail Server ได้อยู่

เมื่อมันทำงานปกติดี ก็เริ่มตรวจสอบสาเหตุอื่น ๆ ต่อมา คือเรื่องของ DNS Zone ว่าในนั้นมีการตั้งค่า MX Record อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ รวมถึงเช็คว่าโดเมนเรา MX Record หายไปหรือไม่
(ตรวจสอบ MX Record เองได้ที่ mxtoolbox.com) 

หรือในบางครั้งผู้ให้บริการ Email hosting อาจจะมีการปรับค่าทางเทคนิคภายในโดยการ Relay server สำหรับปลายทางบางคน เช่น Sender จะส่งข้อความไปยัง @gmail.com ให้ Relay server ด้วย IP อื่นแทน

ดังนั้นเวลาส่งข้อความเราจะพบว่าส่งอีเมลหากันภายในได้ ส่งหา @gmail.com (Relay server) ได้ แต่ส่งหาโดเมนอื่น ๆ ไม่ได้ ซึ่งเราต้องพิจารณาถึงส่วนนี้ด้วยว่า มีการตั้ง Relay server หรือไม่

เหตุใดถึงส่งข้อความไปยังภายนอกไม่ได้

Domain ทุกโดเมนควรมีค่า MX Record เพื่อที่ DNS จะได้รู้ว่าเราต้องหิ้วข้อความอีเมล ไปไว้ที่ Server ตัวไหนบนโลกใบนี้ หากเราส่งอีเมลโดยปราศจาก MX Record นั่นแสดงว่าเรากำลังส่งอีเมลแบบที่ Spam มักจะใช้วิธีนี้ส่งกัน คือหาที่มาไม่ได้ว่าจะส่งหาใคร ซึ่ง Server ปลายทางส่วนใหญ่จะมีการตรวจสอบอยู่ที่มาของต้นทางอยู่แล้ว หาพบว่าแปลก ๆ ปลายทางก็มองว่าไม่น่าเชื่อถือ ก็จะตีกลับทันที

แล้วเหตุใดถึงส่งข้อความกันภายในได้


เพราะว่าภายใน Mail Server จะมีการตั้งค่าทางเทคนิคเป็นค่าตั้งต้น (Default) อยู่แล้วว่า
ถ้าส่งข้อความอีเมลจาก Domain ตัวเดียวกัน ให้ส่งในลักษณะ Local Sending
การทำงานจะเหมือนกับเรา Copy ไฟล์จาก Folder หนึ่งใน C:\ ไปไว้ อีก Folder หนึ่งในไดร์ฟเดียวกัน ซึ่งทำให้เราส่งอีเมลหากันภายในได้ไม่มีปัญหา 100%

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง ใช้งานได้ทุก Platforms

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Domain.com ต่างกับ Domain.co.th อย่างไร

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า Domain.com และ Domain.co.th มีความแตกต่างกันอย่างไร ใช้หลักอะไรในการเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมธุรกิจ หรือองค์กรของเรามากที่สุด ครั้งนี้เราจะมาอธิบายกันว่าทั้งสองอย่างนี้ความแตกต่างกันอย่างไร
       

           Domain.com ใคร ๆ ก็สามารถจดได้ โดยที่ไม่ต้องมีเอกสารประกอบการจดโดเมนแต่อย่างใด
ซึ่งส่วนใหญ่จะจดแบบนี้กัน เพราะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก
วิธีสมัครอีเมล .com / .co.th           Domain .co.th ซึ่งมีเพียงบริษัท THNIC เท่านั้นที่ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ co.th
ผู้ที่สามารถจดโดเมนในชื่อนี้ได้ ต้องเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งในการจดโดเมนภายใ้ต้ .co.th จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบ คือ เอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน) และต้องมีลายเซ็น พร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจ (ตามเงื่อนไขในข้อที่ 3 ของหนังสือรับรอง)


จากบทความข้างต้นนี้ทำให้เห็นได้ว่าการเลือกใช้ Domain.co.th ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลภายนอก ว่าเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีที่ตั้งและการประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยอยู่จริง ๆ ส่วน Domain.com นั้น เหมาะกับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการให้เป็นที่รู้จักหรือมีความเป็นมาตรฐาน ต้องการช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะจดโดเมนได้ง่ายกว่า .co.th มาก

ในเชิงเทคนิคหาก Domain ที่จดเป็น .co.th สามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมได้ง่ายกว่า .com เพราะสามารถใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ และเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ดูแลโดเมนเนมปัจจุบันให้ทราบ ส่วนการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม .com จำเป็นต้องติดต่อกับ Contact หรือ Domain holder ให้ได้ เพื่อที่จะขอค่า Control panel ของโดเมนมาดำเนินการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

บทความที่น่าสนใจ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียน Email @ Domain .co.th
วิธีสมัครและจดทะเบียน อีเมล์(Email) @ .co.th เพื่อใช้ในบริษัทของตนเอง และ ราคาวิธีสมัครอีเมล์(Email)บริษัท ให้เป็น .com/.co.thวิธีทำอีเมล์ระบบ (Email Server) ภายใต้ชื่อบริษัท Domain ของตัวเองทั้ง .com และ .co.th


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับ Enterprise