วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Client Status Codes ที่พบเห็นบ่อย ๆClient Status Codes ถูกกำหนดค่าโดย Registrar บาง Registrar จะกำหนดสถานะขึ้นมาเมื่อมีการจดโดเมนเนมแล้ว บาง Registrar ก็กำหนดขึ้นมาตอนที่มีการร้องขอให้จดโดเมนเนม
ซึ่งแต่ละสถานะก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป ดังนี้ค่ะ


Client Status Codes ที่พบเห็นบ่อย ๆ

clientDeleteProhibited สถานะนี้จะบอกผู้ดูแลโดเมนเนม ว่ามีการปฏิเสธคำขอลบโดเมน

clientHold สถานะนี้อาจจะพบเห็นบ่อย ๆ โดยผู้ดูแลโดเมนเนมจะต้องทำการแก้ไขสถานะดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีปัญหากับสถานะนี้ แต่ก็ต้องแจ้งผู้แก่ผู้ดูแลโดเมนเนมให้แก้ไขสถานะให้ สถานะนี้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการโดเมนเนมไม่ได้ทำการชำระค่าต่ออายุโดเมน หรือมีการแจ้งลบโดเมนเนมไว้

clientRenewProhibited สถานะแสดงถึงการปฏิเสธในการต่ออายุโดเมนเนม ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ปกติ มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแจ้งลบโดเมนเนม

clientTransferProhibited สถานะบ่งชี้ว่ามีการปฏิเสธการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมออกจากผู้ดูแลโดเมนเนมปัจจุบัน อาจจะมีการตั้งค่าป้องกันการย้ายโดเมนไว้

clientUpdateProhibited สถานะแสดงการปฏิเสธการอัพเดทสถานะโดเมนเนม หากมีความต้องการ Update สถานะโดเมนจะต้องแจ้งไปยังผู้ดูแลโดเมนให้เปลี่ยนสถานะให้


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ดูแล Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ตัวอย่าง Aggregate Report ของ DMARC


ตัวอย่างรายงานของ DMARC ของโดเมน technologyland.co.th


จากรายงานจะแสดงผล IP ที่ถูกส่งออกด้วยโดเมน technologyland.co.th จะแสดงผล DKIM, SPF ว่าผ่าน (ปกติ) หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้เราจะเรียกว่า Aggregate report เป็นสรุปรายวันที่เราจะได้รับ


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การชี้ค่า DMARC ใน TXT Record

DMARC เป็น Protocol หนึ่งที่ต้องอาศัยค่า SPF และ DKIM ร่วมด้วย จะเป็นการต่อยอดจากสองค่านี้ นำมา Report ให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีบัญชีอีเมลใดที่มีคนแอบปลอมแปลง และส่งสแปมออกไปบ้าง

ตัวอย่างของ DMARC Record

Tag ที่ใช้ใน DMARC Record

ชื่อแท็กจำเป็นวัตถุประสงค์ตัวอย่าง
v
จำเป็นเวอร์ชันของโปรโตคอลv=DMARC1
p
จำเป็นนโยบายสำหรับโดเมนp=quarantine
pct
ไม่จำเป็น% ของข้อความที่ต้องมีการกรองpct=20
rua
ไม่จำเป็นURI การรายงานของรายงานการสรุปรวมrua=mailto:aggrep@example.com
sp
ไม่จำเป็นนโยบายสำหรับโดเมนย่อยของโดเมนsp=reject
aspf
ไม่จำเป็นโหมดการจัดแนวสำหรับ SPFaspf=r


การชี้ค่า DMARC ใน TXT Record

การชี้ค่า TXT ใน Control Panel ของโดเมนในฝั่งด้านซ้ายจะต้องใส่ค่าดังนี้

_dmarc.yourdomain.com (yourdomian.com หมายถึง โดเมนเนมที่ต้องการรายงาน DMARC)

ส่วนฝั่งขวาจะแทนที่ด้วย Tag และค่าต่าง ๆ ดังนี้

"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:postmaster@yourdomain.com"
 
ใน  TXT Record หมายถึง ถ้ามีข้อความที่อ้างว่ามาจาก yourdomain.com และไม่ผ่านการตรวจสอบ DMARC จะไม่มีการดำเนินการใดๆ แต่ข้อความทั้งหมดจะปรากฏในรายงานสรุปรวมรายวันที่ส่งถึง "postmaster@yourdomain.com"

ข้อมูลอ้างอิงจาก support.google.com

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting ให้บริการมายาวนานกว่า 8 ปี

EPP Status Codes คืออะไร


EPP Status Codes จำเป็นต้องรู้หรือไม่

EPP Status เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Domain Status ซึ่งจะมี Codes แสดงสถานะของโดเมนเนม โดเมนหนึ่งจะมีสถานะอย่างน้อย 1 Status Code หรือบางครั้งอาจจะมีมากกว่า 1 Status Code ก็เป็นได้

ดังนั้นผู้ที่จดทะเบียนโดเมน (หรือเป็นเจ้าของโดเมนเนม) ควรจะรู้จักแต่ละ Status codes ว่ามันหมายถึงอะไร เพราะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า โดเมนเนมนั้นยังทำงาน หรือหยุดการทำงานไปแล้ว รวมถึงช่วยป้องกันการถูกขโมยชื่อโดเมนด้วย

Server Status Codes

 Server Status codes ที่พบเห็นบ่อย ๆ

1. addPeriod เป็นสถานะที่เริ่มทำการจดโดเมนเนมครั้งแรก ถ้าผู้จดโดเมนเนมต้องการลบโดเมน Registrar จะให้เครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม

2. autoRenewPeriod เป็นสถานที่เกิดขึ้นตอน Domain หมดอายุแล้ว และอยู่ในช่วงต่ออายุ (Renewed) อัตโนมัติ ซึ่ง Registrar จะให้เครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนเนม

3. Inactive สถานะแสดงถึง DNS ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการทำงานของ Name Server ว่าปกติหรือไม่

4. ok นี่คือสถานะมาตรฐาน (สถานะปกติ) สำหรับโดเมน ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้มีการดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการหรือลักษณะต้องห้าม

5. pendingCreate สถานะนี้คือรอการตอบรับหรือประมวลผลเพื่อสร้างโดเมนเนมใหม่

6. pendingDelete สถานะนี้จะมาคู่กับสถานะ redemptionPeriod หรือ pendingRestore ถ้าโดเมนนั้นมีสถานะเป็น redemptionPeriod มากกว่า 30 วันและไม่ได้เรียกคืนภายในระยะเวลา 30 วัน โดเมนจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ Registrar ถ้าพบสถานะเหล่านี้ให้รีบติดต่อ Registrar เพื่อแก้ไข

7. pendingRenew คือ สถานะรอต่ออายุโดเมนเนม ถ้าไม่ต้องการต่ออายุโดเมนเนมเราก็ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และปล่อ่ยให้โดเมนเนมหมดอายุไป โดยไม่ต้องชำระค่าต่อายุโดเมนเนม

8. pendingRestore เป็นสถานะที่รอ Registrar คืนโดเมนเนมให้ ต่อจากสถานะ redemptionPeriod แต่ถ้า Registrar ไม่ได้ Restore ข้อมูลโดเมนเนมให้ สถานะจะกลับไปที่ redemptionPeriod อีกครั้ง

9. pendingTransfer สถานะแสดงว่า การย้ายโดเมนเนมอยู่ในระหว่างดำเนินการ ถ้า Registrar ดำเนินการย้ายโดเมนเนมให้สำเร็จ สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น ok

10. pendingUpdate คือ สถานะอยู่ในระหว่างการ Update

11. redemptionPeriod คือ Registrar ได้ขอให้ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมลบโดเมนเนมออกจากระบบ ซึ่งโดเมนจะคงสถานะนี้ไว้ประมาณ 30 วัน ก่อนที่ Registrar จะทำการลบโดเมนเนมออกจากฐานข้อมูล

12. transferPeriod เป็นสถานะผ่อนผันในช่วงระหว่างการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email hosting คุณภาพสูง สำหรับองค์กร


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Error 550-5.7.1 เมื่อส่งข้อความไปยัง Gmail account

Keyword ของข้อความตีกลับ

Error 550-5.7.1 เมื่อส่งข้อความไปยัง Gmail accountจากภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของข้อความตีกลับ Error 550-5.7.1 เกิดขึ้นตอนที่ เราใช้บัญชีอีเมลส่งเข้าไปที่บัญชีอีเมล @gmail.com ซึ่งวิธีแก้ไขให้เราเริ่มจากการอ่าน Error 

ตาม Error บอกว่า IPv6 ของเราที่ใช้ส่งข้อความมานั้น เป็น IP ที่ไม่มี PTR Record และไม่มีการ Authentication กล่าวคือ ไม่อาจยืนยันตัวตนของผู้ส่งได้ว่าเป็นใครมาจากไหน เสมือนเป็น IP เถื่อนนั่นเอง ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ Mail server ผู้รับส่วนใหญ่ ไม่อยากรับข้อความจาก IP แปลก ๆ เพราะมักจะเป็นข้อความสแปมเสมอ ๆ 

ถ้ายังไม่เข้าใจให้เราสังเกตในข้อความตีกลับ จะมีลิงค์อยู่ใน Error ด้วย เมื่อเปิดเข้าไปอ่าน ก็จะมีบทความขยายความถึงสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาอยู่ 

ในส่วนนี้ถ้าเราเป็น End-users ไม่ต้องตกใจไป ให้เราปรึกษาผู้ให้บริการ Email hosting ปัจจุบัน เพื่อขอคำแนะนำและแก้ไขได้

Related Articles:

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting ยาวนานกว่า 8 ปี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รู้จักกับ Mechanisms ใน SPF records (all, mx, ip4, a)


ใน SPF Record นั้น จะมี Mechanisms รั้งอยู่ท้ายประโยค (Syntax) นั้น ๆ ที่กำหนดอยู่ใน DNS Record มีหน้าที่ประกาศให้โลกรู้ว่า โดเมนนั้นจะสามารถส่งข้อความอีเมลออกด้วย IP หรือ Hostname ใด ๆ ได้บ้าง และมีการกำหนดค่าความเข้มงวดมากน้อยขนาดไหน

ในแต่ละ Mechansims จำเป็นต้องมี Prefix อยู่ด้านหน้า ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีชื่อของมันตามภาพด้านบน
 และมีผลการกระทำที่ต่างกัน ซึ่งจะอธิบายการทำงานไว้ในบทความถัดไป

Mechanisms ที่คุ้นเคย ได้แก่ all | ip4 | a | mx | include

ตัวอย่าง all


mx -all คือ อนุญาตให้ MX ใด ๆ เป็นผู้ส่งข้อความของโดเมนได้เท่านั้น
-all คือ ไม่มีการส่งข้อความอีเมลออกจากโดเมนนั้น ๆ
+all คือ เจ้าของโดเมนคิดว่า SPF ไม่ค่อยจำเป็น อนุญาตให้ส่งออกหมดทุก IP, Host

ตัวอย่าง ip4

จากตัวอย่างถ้าไม่ใส่ prefix-length หมายถึงการอนุญาตเพียง IP นั้น ๆ ส่งข้อความออกได้
แต่การใส่ prefix length คือ การอนุญาตให้ IP address ระหว่าง 192.168.0.1 และ 192.168.255.255 ส่งข้อความได้


ตัวอย่าง a

ค่า a สามารถใส่ชื่อโดเมน หรือโฮสเนมได้ ทั้งนี้เพื่ออนุญาตให้โดเมนหรือโฮสเนมนั้น ๆ ส่งอีเมลออกได้

ตัวอย่าง include


mechanism: include เป็นการยอมรับโดเมนให้ส่งอีเมลออกได้ ซึ่งจะไม่แนะนำให้
ใส่ qualifiers เป็น Pass สังเกตว่าตัวอย่างจะใส่ Fail (-all) เอาไว้

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email Hosting สำหรับบริษัท

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เราสามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมที่หมดอายุแล้วได้ไหม

ตรวจสอบวันหมดอายุโดเมน คลิก

มีหลายคนสงสัยว่า โดเมนเนมที่หมดอายุไปแล้วนั้น สามารถย้ายผู้ดูแลโดเมนได้ไหม


ปกติแล้ว ผู้ให้บริการอย่างเช่น Tucows จะไม่รับโอนย้ายโดเมนที่หมดอายุแล้วมา ซึ่งแล้วแต่นโยบายของแต่ละผู้ให้บริการโดเมนเนมว่าจะเป็นรูปแบบไหน อย่างไรก็ตามเราก็ควรตรวจสอบกับผู้รับจดโดเมนให้แน่ใจเสียก่อนว่า สามารถย้ายโดเมนที่หมดอายุได้ไหม

ถ้าย้ายไม่ได้ เราก็แค่ต่ออายุกับผู้ให้บริการรายเดิม ให้สถานะโดเมนเป็นปกติก่อน จากนั้นค่อยทำการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมออกมา

กรณีที่ย้ายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ Registrar เก่ากับใหม่เป็นที่เดียวกัน แค่เปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนม

บทความเพิ่มเติม

DNS คือ อะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และทำงานอย่างไร ?
วิธีหาค่า DNS Server ของระบบอีเมล์ที่ใช้งาน
ทำไม Update DNS แล้วต้องรอ 2-3 ชั่วโมง หรือ หลายชั่วโมง
ISP และ ผู้ให้บริการ Internet ในประเทศไทย


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1