Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีสร้างลายเซ็นในโปรแกรม MS Outlook 2013

ผู้ที่ใช้งานอีเมล์บนโปรแกรม MS Outlook สามารถใส่ลายเซ็น หรือข้อความลงท้ายอีเมล์ได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีวิธีการดังนี้
คลิก New Email

1.  Signature
2. Signature

คลิก New

ใส่ชื่อหัวของลายเซ็น

จากนั้น พิมพ์ ลายเซ็นที่ต้องการลงไปในช่อง Edit Signature กด OK

หลังจากนั้นกด New Email ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ลายเซ็นจะปรากฏขึ้นดังรูป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น