แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ create แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ create แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar > ให้กด Event


โปรแกรมจะแสดงหน้ารายละเอียดของการนัดหมาย
ให้กรอกข้อมูลตามต้องการ


1. กรอกชื่อการนัดหมาย
2. เลือกวันที่และเวลาในการนัดหมาย
3. ใส่รายละเอียดตามต้องการ
จากนั้นกด Save and Close


โปรแกรมจะกำหนดการนัดหมายให้ในปฎิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] การสร้าง Account Calendar

การสร้าง Account Calendar

ให้กดสร้าง Account ที่ Create a new calendar


จากนั้น ให้เลือก On My Computer
จากนั้นกด Next


ระบบจะให้ตั้งชื่อ เลือกสี และอีเมล์ที่ต้องการให้เชื่อมต่อกับ Calendar
จากนั้นกด Next


ระบบจะสร้าง Account ของ Calendar ให้ดังรูปภาพ
ซึ่งสามารถเลือกให้โชว์หรือไม่โชว์ Account อื่นๆ ได้ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar > ให้กด Event


โปรแกรมจะแสดงหน้ารายละเอียดของการนัดหมาย
ให้กรอกข้อมูลตามต้องการ


1. กรอกชื่อการนัดหมาย
2. เลือกวันที่และเวลาในการนัดหมาย
3. ใส่รายละเอียดตามต้องการ
จากนั้นกด Save and Close


โปรแกรมจะกำหนดการนัดหมายให้ในปฎิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird Mac] การสร้าง Account Calendar

การสร้าง Account Calendar


ให้กดสร้าง Account ที่ Create a new calendar


จากนั้น ให้เลือก On My Computer
จากนั้น Continue


ระบบจะให้ตั้งชื่อ , เลือกสี และ อีเมล์ที่ต้องการให้เชื่อมต่อกับ Calendar
จากนั้นกด Continue


เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กด Done


ระบบจะสร้าง Account ของ Calendar ให้ดังรูปภาพ
ซึ่งสามารถเลือกให้โชว์หรือไม่โชว์ Account อื่นๆ ได้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีการสร้าง Contacts Group (New list)

วิธีการสร้าง Contacts Group (New list)


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book
ให้กดเลือก New List


1. จากนั้นตั้งชื่อกลุ่ม
2. ใส่อีเมล์ที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่ม
แล้วกด OK


โปรแกรมจะสร้างกลุ่มตามที่ต้องการ
หากต้องการส่งอีเมล์หารายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม
ให้กด Write


โปรแกรมจะใส่อีเมล์ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ
หรือ เมื่อมีการส่งอีเมล์ พิมพ์ชื่อกลุ่มลงไป อีเมล์ก็จะถูกส่งไปรายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว