วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Mac OS] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...บน Mail App (POP)

การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...บนเครื่อง Mac Type: POP ตามขั้นตอนดังภาพ

คลิกที่ Icon: Mail ที่ Desktop

คลิกที่ Mail > Preferences...

คลิกที่ Icon เครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล์

กรอกชื่อ บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นกด Continue

คลิกปุ่ม Connect

Incoming Mail Server: pop.(ชื่อโดเมน).com
User name: (ชื่อบัญชีอีเมล์)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์

คลิกปุ่ม Connect

เลือก User Secure Sockets Layer (SSL)Authentication: Password
คลิกปุ่ม Continue

Outgoing Mail Server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
เลือก User Authentication
User Name: smtp@(ชื่อโดเมน).com
Password: รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง

คลิก Continue

คลิก Create

บัญชีอีเมล์ใหม่เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว


[GoCloud] How to add account on Mail App for Mac (POP)บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server ที่ดีที่สุดของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น