Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] อีเมล์บางฉบับส่งไปไม่ถึงผู้รับ

อีเมล์บางฉบับส่งไปไม่ถึงผู้รับ


บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Mail Server, Mail Hosting ที่ดีที่สุด

[Outlook] ผู้ใช้บางคน (บาง Users) ส่งอีเมล์ออกไม่ได้


ผู้ใช้บางคน (บาง Users) ส่งอีเมล์ออกไม่ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

[Outlook] ทุก Users ส่งอีเมล์ออกไม่ได้

หากผู้อยู่ๆผู้ใช้งานอีเมล์ ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกจากโปแกรม MS Outlook และไม่สามารถส่งได้ออกทุกเครื่อง ให้ทำการแจ้งไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ใช้บริการอยู่ดำเนินการตรวจสอบ เพราะปัญหานี้อาจเป็นปัญหาระดับ Email Server
ทุก Users ส่งอีเมล์ออกไม่ได้
บทความที่เกี่ยวข้อง

[Outlook] ไม่สามารถ Connect ไปยัง Outgoing Server ได้

หากอยู่ดีๆผู้ใช้งานอีเมล์ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Outgoing Server ได้ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อสอบถามปัญหาดังกล่าว
ไม่สามารถ Connect ไปยัง Outgoing Server ได้

วิธีแก้ไขปัญหา

[Outlook] ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Delay)ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Delay)


วิธีแก้ปัญหา mail server ส่งออกช้า และ ดีเลย์ นานมาก

บทความเพิ่มเติม

ซื้อ หรือ เช่า Email Hosting (อีเมล์โฮสติ้ง) ที่บริษัทไหนดี ?


[Outlook] รับอีเมล์ "บางฉบับ" ไม่ได้ (อีเมล์ตกหล่น)


รับอีเมล์ "บางฉบับ" ไม่ได้ (อีเมล์ตกหล่น)
บทความน่ารู้

ปัญหาอีเมล์ตกหล่น หรือ ไม่ได้รับเมล์


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำด้านบริการอีเมล์เซิฟเวอร์สำหรับธุรกิจ

[Outlook] ผู้ใช้บางคน (บาง Users) รับอีเมล์ไม่ได้

หากผู้ใช้งานอีเมล์บางคน ไม่สามารถรับอีเมล์ได้ ให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าพื้นที่จัดเก็บอีเมล์เต็มหรือไม่ หากพื้นที่อีเมล์ไม่เต็มทำการประสานไปยังผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ใช้บริการอยู่ให้ทำการตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร

บาง Users รับอีเมล์ไม่ได้

วิธีแก้ไขปัญหา
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider