วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เอกสารสำหรับการย้ายผู้ดูแลโดเมน(Domain) อีเมล์(Email) .co.th

การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมน .co.th

เนื่องจาก Domain .co.th ผู้ถือครอง หรือเจ้าของโดเมน นั้นคือนิติบุคคลในรูปแบบห้างหุ้นส่วน, บริษัท, บริษัท (มหาชน) ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล Domain นั้นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย โดยต้องมีเอกสาร 2 ใบนี้ในการดำเนินการ

  1. ใบรับรองบริษัทหน้าแรก (ที่มีอายุไม่เกิน  60 วัน) และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อม ตราประทับบริษัท

  2. ใบแจ้งย้ายผู้ให้บริการ Domain (โดยบริษัทฯ ใหม่จะเป็นผู้ส่ง File Word ให้) และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อม ตราประทับบริษัท

    หมายเหตุสำคัญ: ผู้ลงนามต้องเป็นกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน ตามข้อ 3 ของใบรับรองบริษัท โดยหลังจากลงนาม ต้องระบุชื่อตำแหน่งและชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง บางบริษัทหากต้องมีการลงนาม 2 ท่าน ลูกค้าก็ต้องให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ลงนาม หรือตามที่ระบุไว้ในตามข้อ 3 ของใบรับรองบริษัท โดยมีตัวอย่างดังนี้ตัวอย่างหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรกเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน)

ในวงกลมแรก เป็น ข้อมูลที่แสดงในใบรับรองบริษัทฯ
ว่ากรรมการท่านใดมีอำนาจลงนามได้บ้าง

ในวงกลมที่ 2 ต้องมีการลงนามของกรรมการท่านดังกล่าว พร้อมระบุชื่อตัวบรรจง และตำแหน่ง
พร้อมทั้งตราประทับ
ตัวอย่าง ใบแจ้งย้ายผู้ให้บริการ Domain (บริษัทจะมีการส่ง File word ให้ลูกค้าแก้)
ในวงกลมแรก ต้องเปลี่ยนเป็น หัวกระดาษของบริษัท ท่านเท่านั้น

ในวงกลมที่สอง ต้องระบุเป็น บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เท่านั้น
 (เป็นบริษัทฯเดียวที่เป็นผู้ดูแล Domain .co.th ทั้งหมดของประเทศไทย)

ในวงกลมที่สาม ต้องมีการลงนาม พร้อมเขียน ชื่อนามสกุล ตัวบรรจง
พร้อมระบุชื่อตำแหน่งของกรรมการท่านดังกล่าว และ ตราประทับ

ต้องมีเอกสารตามตัวอย่างนี้หมดเลยหรือไม่

ใช่  เพราะต้องมีเอกสารที่ถูกต้องตามตัวอย่างเท่านั้น การทำผิดข้อใดข้อหนึ่ง จะทำให้ไม่สามารถย้ายผู้ให้บริการ Domain ได้ เนื่องจากผู้ดูแล Domain หลัก ก็กังวลหากมีการปลอมแปลงเอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีความเข้มงวดต่อกระบวนการทางเอกสารเป็นอย่างยิ่ง


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบและทำ email ให้เป็น .co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น