วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Thunderbird] Test Outgoing server ไม่ผ่าน

หากมีการ Test Outgoing Server ไม่ผ่านบนโปรแกรม Thunder bird ให้ทำการติดต่อไปยัง
ผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อให้เขาดำเนินการตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด ดังรูปดังรูป

วิธีแก้ไขปัญหา
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Providerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น